fbpx

 
 

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Tento dokument obsahuje veškeré důležité informace, které se týkají zpracování osobních údajů při provozu hotelových, ubytovacích a rekreačních služeb a dále při pořádání kulturních a sportovních akcí pod záštitou Business Activity International, Ltd., odštěpný závod v České republice.
 
Poskytovatelem výše uvedených služeb a zároveň správcem a zpracovatelem osobních údajů je Business Activity International, Ltd., odštěpný závod v České republice (dále jen „BAI“).
 
BAI přistupuje odpovědně a svědomitě ke zpracování osobních údajů a zejména dbá na jejich zabezpečení, to vše v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 

1. Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?

Na prvním místě se můžete vždy obrátit přímo na Business Activity International, Ltd., odštěpný závod v České republice, které je správcem osobních údajů, které zpracovává v souvislosti se svým podnikáním, zejména tedy s provozem ubytovacích, gastronomických a rekreačních služeb a dále v souvislosti s pořádáním kulturních a sportovních akcí.
Doručovací adresa:    Business Activity International, Ltd., odštěpný závod v České republice, Skryjova 1606/8, 614 00 Brno
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Veškeré kontaktní údaje naleznete na internetových stránkách: www.bainternational.bz.
 

2. Má BAI pověřence pro ochranu osobních údajů?

Ano, BAI jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
Pověřence můžete kontaktovat na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 

3. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

3.1 Osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vám mohli poskytnout naše služby.
Pokud využíváte naše ubytovací a rekreační služby, objednáváte dárkový poukaz, potřebujeme znát Vaše identifikační a kontaktní údaje, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu, na základě které Vám tyto služby nebo zboží poskytneme. Tyto údaje potřebujeme znát i v případě, kdy si u nás služby rezervujete. 
V tomto případě nepotřebujeme ke zpracování Váš souhlas.
3.2 Osobní údaje zpracováváme též za účelem marketingu. 
V některých případech potřebujeme k takovému zpracování Váš souhlas. Pokud nám Váš souhlas udělíte, můžeme se na Vás obrátit, písemně, prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky s nabídkou našich služeb formou newsletteru nebo ucelené nabídky. Svůj souhlas s takovýmto zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.
3.3 Hostům, kterým jsme poskytli naše služby nebo zákazníkům, kteří objednali dárkový poukaz, můžeme zaslat na jejich e-mail nebo telefonní číslo obchodní sdělení (např. ve formě newsletteru). 
K tomu nepotřebujeme Váš souhlas, neboť se jedná o oprávněný zájem BAI nabídnout svým hostům další zboží či služby. Samozřejmě však nechceme nikoho obtěžovat, nebude-li si to přát. Zasílání obchodního sdělení je možné jedním kliknutím na odkaz nacházející se na jeho samotném konci zrušit nebo napsat na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
3.4  Zajímá nás Váš názor na služby, které poskytujeme
Z tohoto důvodu jsme připraveni přijmout Vaše podněty a názory na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., abychom mohli vyhodnotit Vaše zkušenosti s námi poskytovanými službami a zbožím. K tomu nepotřebujeme Váš souhlas, neboť se jedná o oprávněný zájem společnosti BAI zajistit zpětnou vazbu od svých hostů a zákazníků, abychom mohli zlepšit poskytování svých služeb a zboží. Následně Vám bude zaslán dotazník ohledně Vaší spokojenosti při nákupu zboží nebo využívání našich služeb.
3.5 Při pořádání sportovních akcí zpravidla potřebujeme znát základní identifikační údaje účastníků, a to za tím účelem, abychom sportovní akci mohli organizačně zajistit, zejména zařadit sportovce do příslušných kategorií, provést jejich registraci a prezentaci před závodem a též pro účely zveřejnění výsledků sportovních akcí. 
Sportovní akce také dokumentujeme a fotografie jsou následně umístěny na příslušných internetových stránkách, vztahujících se k akci.
3.6 Za účelem zkvalitňování našich služeb archivujeme e-mailovou komunikaci. 
3.7 V některých prostorách hotelových, ubytovacích, gastronomických a rekreačních zařízeních provozovaných BAI mohou být instalovány bezpečnostní kamery. Zpracování kamerových záznamů považujeme za náš oprávněný zájem a k tomuto zpracování není vyžadován Váš souhlas.
3.8. Zpracování některých osobních údajů nám ukládá přímo zákon, např. jsme povinni uchovávat daňové doklady po zákonem stanovenou dobu. 
3.9  Dle zákona máme povinnost předávat vybrané osobní údaje o ubytování cizinců Policii České republiky a tyto údaje dále evidovat. Obdobně máme povinnost předávat osobní údaje obci za účelem úhrady rekreačního a lázeňského poplatku a tyto údaje evidovat.
3.10 Jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů, typicky v případě jakéhokoli sporu. V tomto případě tedy nepotřebujeme ke zpracování osobních údajů Váš souhlas a doba zpracování se může prodloužit.
 

4. Jaké osobní údaje společnost BAI zpracovává?

4.1 O našich hostech a zákaznících zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození trvalé bydliště, číslo dokladu totožnosti) a kontaktní údaje (telefonní číslo anebo e-mailovou adresu). 
V případě ubytování cizinců zpracováváme v souladu se zákonem o pobytu cizinců i další údaje (státní občanství, číslo cestovního dokladu, číslo víza a trvalé bydliště v zahraničí).
Zpracováváme dále údaje o pobytu našich hostů, zejména tedy dobu pobytu.
4.2 V souvislosti s pořádáním sportovních akcí zpracováváme základní identifikační a kontaktní údaje a dále údaje o výkonu závodníka (např. čas a umístění) a případně též údaje o jeho fyzické podobě, je-li zachycen na fotografiích či videích dokumentujících sportovní akci. Na žádost dotčené osoby samozřejmě tyto údaje nebudou zpracovávány a zejména budou odstraněny z internetových stránek.
4.3 V případě objednávky dárkového poukazu na ubytování zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení) a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailovou adresu a adresu pro doručení).
4.4 V případě rezervace prostor zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení) a kontaktní údaje (adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu)
4.5 Na základě bezpečnostního monitoringu může dojít ke zpracování údajů o fyzické podobě na kamerovém záznamu. 
4.6 Veškeré osobní údaje získáváme přímo od dotčených osob. Výjimkou jsou údaje z kamerového záznamu a případy, kdy údaje o hostech získáváme z rezervačních systémů provozovaných osobami, které jsme k tomu pověřili. 
 

5. Jaká máme oprávnění k tomu, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje?

Zpracování osobních údajů provádíme vždy na základě jednoho ze zákonných důvodů pro každý účel zpracování.
5.1 Ve valné většině případů je zpracování osobních údajů nezbytné pro uzavření a plnění příslušné smlouvy, nejčastěji tedy smlouvy, na základě které poskytuje BAI služby a zboží svým hostům a zákazníkům. V tomto případě nepotřebujeme ke zpracování Váš souhlas.
O plnění smlouvy se jedná i v případě, že se účastníte některé námi pořádané sportovní akce. 
5.2 V některých případech provádíme zpracování osobních údajů z titulu našeho oprávněného zájmu. Jedná se například o zasílání obchodních sdělení nebo v případech, kdy společnost BAI uplatňuje své nároky nebo chrání svá práva a své oprávněné zájmy. O oprávněný zájem společnosti BAI se jedná i v případě monitoringu bezpečnostními kamerami. Stejně tak dokumentování sportovních akcí považujeme za náš oprávněný zájem.
5.3 Dalším zákonným důvodem zpracování osobních údajů je zákonná povinnost, která je nám uložena obecně závaznými právními předpisy. V případech, kdy osobní údaje, které se týkají ubytování našich hostů, a zejména cizinců, předáváme Policii České republiky anebo obci, zákonným důvodem pro takové zpracování osobních údajů je splnění povinnosti, která je společnosti BAI uložena zákonem.
5.4  V některých případech je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, a to zejména pro naše marketingové aktivity, dále proto, abychom hostům či zákazníkům mohli poskytnout různé výhody, anebo pro potřeby hodnocení kvality našich služeb. 
 

6. Komu dále osobní údaje předáváme?

Společnost BAI pečlivě zvažuje a posuzuje, zda je předání osobní údajů jinému příjemci nutné, a zejména zda případný příjemce je schopen zajistit adekvátní ochranu předávaných osobních údajů. K předávání osobních údajů dochází výlučně na základě písemně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.
 
Společnost BAI může předávat osobní údaje:
6.1 některým společnostem v rámci spolupráce směřující k zajištění kvalitních služeb pro zákazníka a to vč. služeb rezervačních portálů, evidenčního software a pokladních systémů a to vždy na základě smluvního vztahu.
6.2 poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků.
6.3 některé osobní údaje mohou být předávány osobě, která pro BAI zpracovává účetní agendu.
6.4  některé osobní údaje (v minimálním rozsahu) mohou být předávány společnostem, které pro nás realizují rozesílku obchodních sdělení a dotazníků spokojenosti.
6.5 záznamy z bezpečnostních kamer mohou být předávány osobě, která pro společnost BAI zajišťuje služby spojené s provozem bezpečnostního kamerového systému.
6.6 jiným osobám pověřeným zajištěním rezervací ubytovacích služeb, které provozují různé rezervační systémy, včetně rezervačního systému na internetových stránkách. Provozovatelé rezervačních systémů zpracovávají osobní údaje pro účely BAI a nejsou bez našeho souhlasu nebo pokynu oprávněni zpracovávat tyto údaje za žádným jiným účelem ani žádným jiným způsobem. Upozorňujeme však, že jiná situace může nastat, pokud jste se s provozovatelem rezervačního systému dohodli jinak, zejména v případech, kdy jste se u provozovatele rezervačního systému zaregistrovali
6.7 některé osobní údaje mohou být na vyžádání předávány příslušným orgánům veřejné moci. Osoby, kterým jsou údaje předávány, nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat za jakýmkoli jiným účelem a ani je předávat jakékoli další osobě bez souhlasu nebo pokynu společnosti BAI, ledaže k tomu mají zákonný důvod.
 

7. Předáváme Vaše údaje do jiné země mimo Evropskou unii?

Vaše osobní údaje nepředáváme do země mimo Evropskou unii (respektive mimo státy EHP, tj. Evropského hospodářského prostoru), ve které by nebyl zabezpečen dostatečný standard ochrany osobních údajů.
Jedinou výjimkou je situace, kdy údaje jsou zpracovávány provozovatelem rezervačního systému, který ukládá data na server umístěný v jiné zemi. V žádném případě však nejsou tímto způsobem osobní údaje předávány do jiné země, ve které by nebyla zajištěna odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.
 

8. Zajímá Vás, jaké osobní údaje zpracováváme o Vaší osobě?

V takovém případě se na nás můžete kdykoli obrátit s žádostí o sdělení podrobností o zpracování osobních údajů a my Vám bezplatně poskytneme podrobné informace, případně Vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. 
 
Jedná se o Vaše právo na přístup k osobním údajům.
 
Musíme Vás však upozornit, že v případě opakovaných anebo nedůvodných žádostí jsme oprávněni požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutí informace odepřít.
 

9. V jakých dalších záležitostech se na nás můžete obrátit?

9.1 Máte právo na opravu osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost BAI s žádostí o opravu, jestliže údaje, které o Vás společnost BAI vede, jsou nepřesné, neúplné či neaktuální.
9.2 Máte právo na výmaz osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost BAI s žádostí, aby Vaše osobní údaje zpracovávané společností BAI byly vymazány. Aby mohly údaje být vymazány, musí se jednat o jeden z těchto případů:
a) údaje nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány
b) pokud jste odvolal/a souhlas se zpracováním údajů
c) údaje byly zpracovány protiprávně
d) údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly údaje shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
9.3 Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost BAI, aby omezila zpracování Vašich osobních údajů. Aby mohlo zpracování údajů být omezeno, musí se jednat o jeden z těchto případů:
a) popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo
b) zpracování údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, nebo
c) budete požadovat zpracování osobních údajů pro potřeby uplatnění vašich nároků, přestože již byl splněn účel, pro který společnost BAI údaje zpracovávala, nebo
d) jste vznesl/a námitku proti zpracování a zatím nebylo ověřeno, zda oprávněný zájem společnosti BAI převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.
9.4 Máte právo na přenos osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost BAI, aby vám vaše osobní údaje byly poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo aby tyto údaje byly rovnou přeneseny k jinému správci. K přenosu údaje může dojít jedině v případě, že zpracování je založeno na uzavřené smlouvě nebo na vašem souhlasu a zároveň se jedná o automatizované zpracování.
9.5 Souhlas, který jste udělil/a se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.
 

10. Kdy je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů?

Právo vznést námitku máte v těchto případech:
a) Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které společnost BAI provádí na základě svého oprávněného zájmu. V takovém případě vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány, ledaže vám společnost BAI prokáže, že její oprávněný zájem má přednost před vašimi zájmy.
b) Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě již vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány.
 

11. Jak dlouho budeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Doba, po kterou budeme zpracovávat vaše osobní údaje je daná našimi povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli a dalšími povinnostmi, které nám ukládá zákon, např. povinnost archivace zákonem stanovených dokumentů.
O ubytování cizinců jsme dle zákona povinni vést evidenci po dobu šesti let od posledního zápisu do evidence. 
O ubytování osob za účelem rekreačního či lázeňského pobytu jsme taktéž povinni vést evidenci po dobu šesti let od posledního zápisu do evidence.
V některých případech je doba zpracování osobních údajů závislá na trvání vašeho souhlasu se zpracováním.
V ostatních případech zpracování osobních údajů záleží na trvání našeho oprávněného zájmu.
 
V každém případě údaje, které nejsou třeba ke splnění daného účelu nebo k jejichž zpracování nemáme zákonný podklad, likvidujeme.
 

12. Jak můžete postupovat v případě, že se domníváte, že společnost BAI při zpracování vašich osobních údajů postupuje nezákonně?

Máte právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 

13. Informace pro jiné fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracovává společnost BAI

Společnost BAI zpracovává dále osobní údaje jiných fyzických osob, typicky se jedná o osoby spolupracující se společností BAI, obchodní partnery, odběratele, dodavatele apod. 
I u těchto osob dochází ke zpracování jejich osobních údajů, a to nejčastěji pro účely uzavření a plnění smlouvy.
O zpracování těchto osobních údajů platí přiměřeně výše uvedené.