fbpx

 
 

Ubytovací řád

1. Hotel je oprávněn ubytovat pouze hosta, který se řádně zaregistruje, předloží platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti, je hotel oprávněn ubytování hostovi odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb. pro zahraniční klienty.
2. Při opakovaném příchodu již ubytovaného hosta do hotelu je host povinen, na vyžádání  i opětovně prokázat svoji totožnost platným průkazem, kterým byl v hotelu zaregistrován.
3. Za ubytování je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem za celý pobyt během registrace na recepci, nebo předem, podle typu rezervace. Za další poskytnuté služby host platí během pobytu, či při odhlášení. Host může být vyzván kdykoli k zaplacení částky během jeho pobytu.
4. Hotel neposkytuje směnárenské služby. Je však možné hradit účty v Eurech v aktuálním kurzu hotelu. Hostu či kupujícímu je hotel povinen vystavit účtenku o poskytnutých službách a prodeji zboží. Zároveň je hotel povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
5. Hotel neodpovídá za věci hostem vnesené do hotelu ani za škodu na odložených věcech, pokud 
nebyly odloženy na místě tomu vyhrazeném. Za klenoty, peníze a jiné cennosti hotel odpovídá, pouze pokud byly uloženy v hotelovém trezoru, či převzaty hotelem do úschovy nebo pokud došlo ke škodě na nich jednáním pracovníka hotelu.
6. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s hotelem. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána jinak, uvolní pokoj nejpozději do 10.00 hod. posledního dne pobytu. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, je hotel oprávněn účtovat pobyt i za následující den, bez toho, že by bylo nutné další pobyt hostovi umožnit. V případě, že hotel má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v hotelu přítomen, vyhrazuje si hotel právo za účasti tříčlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě, tak, aby mohl být pokoj hotelem dále užíván a poskytnut hostovi, který si jej rezervoval.
7. Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat od 14:00 hod do 21:00 hod. Po tuto dobu je pokoj pro hosta rezervován, není-li objednávkou určeno jinak. Případný požadavek na ubytování před 14:00 hod. je nutné s hotelem dohodnout předem a vyčkat na potvrzení hotelu.
8. V pokoji nebo společenských prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemisťovat zařízení, provádět úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
9. Ve všech hotelových pokojích a společných prostorách hotelu, vyjma, prostor k tomu výslovně určených, je zakázáno kouřit. V případě porušení této povinnosti je hotel oprávněn hostu účtovat sankční poplatek ve výši 5.000 Kč.
10. V hotelu, a zvláště v pokoji je hostům přísně zakázáno používat vlastní elektrické spotřebiče, zejména, vařiče, varné konvice či spirály, topidla, ventilátory apod. spotřebiče. Toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicích strojků, fénů), telefonních nabíječek a adaptérů k notebookům.
11. Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní kohoutky, zavřít dveře, př. okna, zhasnout v pokoji a při odchodu mimo hotel odevzdat klíč od pokoje na recepci. Při odhlášení je host povinen odevzdat na recepci klíče, opravňující vstup do hotelového pokoje, či jiných prostor hotelu.
12. V případě ztráty klíče je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci. V případě, že tak neučiní, hotel nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíče. Za ztracený klíč je hostu účtován poplatek ve výši 1.000 Kč. Tento poplatek je host povinen uhradit ještě před odjezdem z hotelu.
13. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno ponechávat děti bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách hotelu. Za případné škody způsobené dětmi v hotelu nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.
14. Hotel si vyhrazuje právo odepřít ubytování nebo ubytování okamžitě ukončit bez náhrady, jakožto odepřít obsluhu, případně pobyt v hotelu přímo zakázat osobám, které svým chováním, vzezřením nebo vystupováním neodpovídají běžným zásadám a standardům, dále pak osobám, které:
a) se dopustili jednání, kterým nad obvyklou míru obtěžovali jiné hotelové hosty nebo budili jejich pohoršení
b) chovají se neurvale k personálu a nerespektují jeho pokyny
c) aplikují, drží či distribuují psychotropní látky
d) jsou pod vlivem alkoholu či omamných látek
e) provádí podomní prodej či jiné formy hotelem neschváleného podnikání
f) obtěžují jiné osoby posunky, přímými sexuální návrhy či jiným obdobným chováním za účelem nabízení sexuálních služeb nebo sexuálního obtěžování
g) využívají společných hotelových prostor k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny
h) nerespektují hotelová ustanovení a řády
15. Psy a jiná zvířata nelze ubytovat ani do hotelu vpouštět
16. Za škody způsobené na majetku hotelu odpovídá host podle platných předpisů. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že ji nezavinil. Tento nárok se vztahuje i na škodu, která je zjištěna po odjezdu hosta.
17. Pokud má host během ubytování nějaká opodstatněná přání nebo stížnosti, může oslovit příslušný hotelový personál, který vyvine maximální snahu vyhovět hostovu přání v rámci možností.
18. V době od 22.00 hod do 08.00hod. je host povinen dodržovat noční klid.
19. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu, s kterým jsou povinni se seznámit. V případě, že je poruší, má hotel právo od smlouvy o poskytnutí služeb hotelu odstoupit před uplynutím dohodnuté doby a to bez náhrady. Při zjištění porušení ustanovení ubytovacího řádu je hotel oprávněn přijmout veškerá nutná opatření, potřebná k zamezení porušování ubytovacího řádu, a to dle povahy porušení i v součinnosti se správními orgány.

Tento ubytovací řád je platný a účinný od 15.7.2018