fbpx

 
 

Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Ubytovaní hosté se řídí právním řádem České republiky na základě českého práva a ubytovacím řádem Wellness hotelu Březůvky (dále jen „ubytovací zařízení“). Ubytovaný host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínku ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení.

Každý host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel. Ubytovací řád je k dispozici na recepci ubytovacího zařízení.

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) ubytovacího zařízení upravují vzájemný smluvní vztah mezi ubytovacím zařízením a fyzickou osobou, která služby objednává (dále jen „klient“ nebo „zákazník“ nebo „host“).

Článek I. - Předmět smluvního vztahu

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při přechodném nájmu hotelových pokojů pro ubytování, rekreačních a jiných doprovodných služeb hotelů jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka.

Článek II. - Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi klientem a hotelem vzniká potvrzením objednávky pobytu ze strany ubytovacího zařízení. Ubytovací zařízení se zavazuje poskytnout klientovi pobyt a zabezpečit ve sjednaném rozsahu a kvalitě sjednané služby (dále jen „pobyt“) a klientovi vzniká závazek zaplatit ubytovacímu zařízení smluvenou cenu.

Článek III. – Objednávka pobytu, cena a platba

3.1 Objednávka pobytu
telefonicky: +420 776 555 086
e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách hotelu
prostřednictví rezervačních portálů
 
3.2 Host je povinen za ubytování a jím využité další služby zaplatit dohodnuté smluvní ceny na základě stanovených cen dle ceníku nebo rezervačního systému.
Ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny v aktuálně platném ceníku.
Ubytovací zařízení si vyhrazuje právo změn služeb a cen.

3.3 Úhradu klientem objednaných a hotelem potvrzených služeb provádí klient formou zálohové platby a doplatku nebo plnou platbou dle výzvy.
Úhradu objednaných služeb provádí klient předem na základě zaslané výzvy k platbě, a to bez zbytečných odkladů, nejpozději do 5ti dnů od zaslané výzvy, vždy však nejpozději 2 dny před nástupem do Ubytovacího zařízení, tak aby bylo možno spolehlivě spárovat platbu s objednávkou.

Služby považujeme za uhrazené dnem připsání platby na bankovní účet.

V případě zakoupení dárkových poukazů jsou zakoupené dárkové poukazy nevratné. Platí po dobu vyznačenou na poukazu. V případě nevyčerpání hodnoty dárkového poukazu ubytovací zařízení zbývající částku dárkového poukazu nevyplácí.

Způsoby platby
platba převodem či složením hotovosti v CZK nebo EUR na účet, uvedený ve Výzvě k platbě
platba v hotovosti na recepci hotelu
platba platební kartou
Pobyt klienta lze plně nebo částečně uhradit zaměstnavatelem, příp. jinou organizací. V tomto případě klient uvede tuto skutečnost již při podání objednávky a pobyt je na základě objednávky fakturován objednateli.
 3.4 Dostane-li se klient do prodlení s úhradou platby za poskytnuté služby, má ubytovací zařízení právo uplatnit po klientovi úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013. 

3.5 Veškeré platby budou uskutečněny v českých korunách (CZK) nebo v eurech (EUR)

Článek IV. - Základní práva a povinnosti zákazníka

4.1 Práva zákazníka:
a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb
b) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách
c) právo kdykoliv před zahájením pobytu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy dle článku VI
d) právo na reklamaci vad  

4.2 Povinnosti zákazníka:
a) poskytnout hotelu součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět požadované údaje v objednávce vč. nahlášení jakýchkoliv změn takových údajů
b) bez zbytečného odkladu sdělovat hotelu své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb
c) převzít od hotelu doklady potřebné pro čerpání služeb (lze i elektronicky) a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení
d) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové odstoupení od smlouvy hotelu oznámit a zaplatit odstupné dle uvedených storno podmínek
e) zákazník je povinen chovat se v Ubytovacím zařízení a hotelovém příslušenství tak, aby nenarušoval zásady klidného soužití, nerušil ostatní hosty a je povinen dbát všech pokynů personálu
f) zákazník musí dodržovat veškerá nařízení, předpisy, bezpečnostní opatření a řády, týkající se provozu hotelu a to jak tištěné, tak verbálně prezentované personálem Ubytovacího zařízení
g) porušením kteréhokoli bodu z Povinností zákazníka se klient vystavuje riziku vyloučení z Ubytovacího zařízení a to bez nároku na jakoukoli náhradu

Článek V. – Základní povinnosti ubytovacího zařízení

a) poskytnout klientovi veškeré informace k pobytu
b) zabezpečit klientovi pobyt na základě potvrzené objednávky a v souladu s obecně závaznými právními předpisy
c) v případě odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany klienta v souladu s těmito podmínkami nebo zákonem vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna rozdíl ceny mezi již zaplaceným pobytem a příslušnými stornovacími poplatky

Článek VI. - Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od smlouvy, s výjimkou případu uvedeného v Článku IV, odst. 4.2, písm. g). Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemnou či ústní formou odstoupení (storno pobytu) oznámeno Ubytovacímu zařízení. V tomto případě má hotel právo účtovat odstupné / stornopoplatky (smluvní pokutu). Odstupné je splatné ihned. Po odečtení odstupného z celkové ceny pobytu obdrží zákazník zpět zbytek ze zaplacené částky. Pokud by výše odstupného (stornopoplatků) byla vyšší než zaplacená záloha, je klient povinen uhradit částku rovnající se výši odstupného (stornopoplatků).

Storno poplatky:
20 % z ceny pobytu, pokud dojde k jeho zrušení 10 až 7 dní před nástupem na pobyt;
50 % z ceny pobytu, pokud dojde k jeho zrušení 6 až 2 dny před nástupem na pobyt;
70 % z ceny pobytu, pokud dojde k jeho zrušení 2 až 1 den před nástupem na pobyt;
100 % z ceny, pokud dojde k jeho zrušení méně jak 1 den před nástupem na pobyt.
Pokud host svévolně zruší část pobytu nebo nevyčerpá některou z již uhrazených služeb, nemá nárok na finanční náhradu. 

Článek VII. – Zpracování osobních údajů

Viz samostatný dokument Informace o zpracování osobních údajů

Článek VIII. – Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

Článek IX. – Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 7. 2018 a ruší všechny předchozí platné podmínky.

Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto podmínek zůstávají v platnosti a řídí se podmínkami platnými v době jejich vzniku.